سرفصل آموزشی Elastix-1

 

 Elastix-1

Introduction to telephony and VOIP
Linux for Elastix Administrators
Elastix Overview and Installation
Basic Configuration of Elastix
Dial plan configuration
Asterisk: Zaptel (DAHDI)
IP Phone Configuration
Asterisk Essentials
FreePBX Integration with Elastix
Interconnection with remote Elastix systems
SIP / IAX / RTP protocols
Troubleshooting
AGI and AMI
Elastix Fax System

سیستم سازان گویش
سیستم تلفن گویا  فکس سرور Fax Server
ارتباط با ما

در باره ی سیستم سازان گویش     

طرح های اجرایی

مشتریان

اخبار سیستم سازان گویش

نقشه سایت

فروش و پشتیبانی

دانلود

دعوت به همکاری

 
تلفن گویا

مزیت های تلفن گویا

طرح هایی اجرایی

سیستم رزرو  تلفن گویا     

کاربرد های تلفن گویا

 

 

 

 

Fax Server

مدیریت بهینه فکس

امکانات فکس سرور

امکانات ویژه ی سرور فکس